ΣΤΟΧΟΙ

  • Η ενεργός συμμετοχή των νέων στην καθημερινή εξέλιξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής  τους.
  • Η προώθηση και η αναγνώριση της αξίας της μη τυπικής μάθησης.
  • Η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων.
  • Η διάδοση εναλλακτικών μορφών τέχνης (τσίρκο, θέατρο δρόμου).
  • Η συμβολή στην διαμόρφωση στρατηγικής για τις πολιτικές νεολαίας στην Ελλάδα.